Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Chức năng của hệ thống GTS System 2015

GTS System 2015 bao gồm 2 phần chính: GTS Server và GTS Client.

GTS Server cho phép người sử dụng thực hiện các thao tác quản lý khoa, quản lý môn học, quản lý ma trận kiến thức môn học, quản lý lớp học, quản lý giảng viên, quản lý ngân hàng câu hỏi, quản lý đề thi, quản lý thi, giám sát thi, hệ thống báo cáo, …

Hệ thống GTS Server được xây dựng cho các đối tượng sử dụng là: Bộ phận quản lý đào tạo, Giảng viên, Sinh viên/Thí sinh.

Bộ phận quản lý đào tạo

 • Quản lý khoa
 • Quản lý lớp học
 • Quản lý giảng viên
 • Quản lý môn học
 • Quản lý sinh viên/thí sinh
 • Hệ thống báo cáo
 • Hệ thống trợ giúp

Giảng viên

 • Quản lý học phần, ma trận kiến thức môn học
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi
 • Quản lý đề thi
 • Quản lý thi, giám sát thi
 • Hệ thống báo cáo
 • Hệ thống trợ giúp

Thí sinh

 • Đăng nhập hệ thống
 • Chọn bài thi
 • Làm bài
 • Nộp bài, xem kết quả thi
 • Xem lại chi tiết bài thi và phương án trả lời (nếu giảng viên cho phép)
 • Hệ thống trợ giúp

GTS Client là hệ thống chạy trên nền Desktop nhằm giúp cho người sử dụng thực hiện thao tác cập nhật dữ liệu một cách thuận tiện, dễ dàng rồi sau đó đóng gói, mã hóa dữ liệu và tải dữ liệu lên máy chủ,…

Hệ thống GTS Client là công cụ giúp giảng viên quản lý ma trận kiến thức môn học mình phụ trách, giúp giảng viên biên soạn ngân hàng câu hỏi, đóng gói, mã hóa dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với máy chủ trung tâm. Hệ thống bao gồm các phân hệ sau:

 • Quản lý học phần, ma trận kiến thức môn học
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi (soạn thảo câu hỏi, đóng gói, mã hóa câu  hỏi, đồng bộ dữ liệu lên máy chủ trung tâm)
 • Quản lý đề thi
 • Quản lý thi, giám sát thi
 • Hệ thống báo cáo
 • Hệ thống trợ giúp

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved